برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • اینجانب متعهدمی شوم که مقاله را بر اساس شیوه نامه مندرج در وبگاه مجله تهیه کرده و تا کسب نتیجه ازمجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ، به نشریه دیگری ارسال ننمایم.
  • اینجانب متعهد میشوم ، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول اصلی را با ثبت مشخصات کامل در همان مرحله اولیه نام ببرم.
  • ایینجانب متعهد می گردم تا در صورتی که مقاله اینجانب مستخرج از پایان نامه باشد، نام استاد راهنما را که لازم و ضروریست بیاورم.
  • اینجانب تعهد می نمایم کسانی که در پایان نامه نقشی نداشته اند، نام آنان را به عنوان نویسنده در مقاله ذکر ننمایم.
  • اینجانب متعهد می شوم که در مقاله فقط نام استاد راهنما، مشاور ،دانشجو ذکر می شود واز ذکر نام سایر افراد خود داری می شود.
  • تعداد کل کلمات مقاله اینجانب از 8500 کلمه بیشتر نمی باشد.

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.