نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ،
دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳تماس اصلی

سردبیر دو فصلنامه علوم اجتماعی: دکتر علی یوسفی
دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی گروه علوم اجتماعی
JSS@ferdowsi.um.ac.ir
مشهد-میدان آزادی،پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی-دفترمجله علوم اجتماعی.کدپستی۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
تلفن: ۰۵۱۱- ۸۷۹۶۸۳۰(۳۴۸)
فاکس: ۰۵۱۱۸۷۹۴۱۴۴
ایمیل: jss@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

دفتر مجله
تلفن: +۹۸ ۵۱۱ ۸۷ ۹۶ ۸۲۹
ایمیل: jss@um.ac.ir