• نام : دکتر علی یوسفی
  • آدرس پستی : مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ،
    دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی 9177948883
  • بخش یا واحد: سردبیر دو فصلنامه علوم اجتماعی
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی گروه علوم اجتماعی
  • تلفن 0511- 8796830(348)
  • فاکس 05138807060
  • نام : دفتر مجله
  • تلفن +98 511 87 96 829