• نام : دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
  • آدرس پستی : مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ،
    دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی 9177948883
  • بخش یا واحد: سردبیر دو فصلنامه علوم اجتماعی
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی گروه علوم اجتماعی
  • تلفن 05138806724