نشریه های علمی انتشارات
  

علوم اجتماعی
علمی - پژوهشی
۲۰۰۸-۱۳۸۳
دانشگاه فردوسی مشهد
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسین بهروان
دکتر علی یوسفی
دکتر حسین میرزائی
زهرا بنی اسد
ویدا خنتان
اعظم نیکخواه فاردقی
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ، دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
social.um.ac.ir
این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند.

تاریخچه نشریه

مجله ازسال 1383 آغاز به کارکرد و درتاریخ1388/3/23 طی نامه شماره پرونده 3/11/543 درنشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از اولین شماره رتبه علمی -پژوهشی دریافت نموده است. اولین سردبیر مجله ، سرکار خانم دکتر هما زنجانی زاده اعزازی ، ازتاریخ 1383تا 1386 بوده است. دومین سردبیر جناب آقای دکتر محمد مظلوم خراسانی ازتاریخ 1386 تا 1388 بوده اند. سومین سردبیر جناب آقای دکتر رامپور صدرنبوی ازتاریخ 1388 تا تاریخ 1391/5/30 بوده اند. چهارمین سردبیر جناب آقای دکتر محمد مظلوم خراسانی از تاریخ 1391/5/31 تا شماره 1 مجلّه سال دهم، بهار و تابستان 1392. پنجمین سردبیر جناب آقای دکتر علی یوسفی از شماره 2 مجلّه ، سال دهم پاییز و زمستان 1392 تا کنون ادامه دارد.

حوزه و تخصص نشریه

جامعه شناسی

ویراستار

ویدا بهروان